Interview 3


Back to articles - translation

Interview uit 2002
De muzikale kameleon in Kate Ryan


Even voorbij tienen, een koele schijnbaar doordeweekse juni-avond in het Limburgse. Niet voor een 22-jarig zingend, schrijvend meisje met gevoelig veel hitpotentieel en een uitstraling om jaloers op te zijn. Na haar stomend optreden in de Hasseltse Grenslandhallen koestert ze haar pas veroverde Donna Award.


Een symbolisch startschot voor de lange hitzomer van Kate Ryan. Maandenlang, nog voor de verzilvering van haar nominatie heeft ze post gevat in de playlists van een waslijstje ethervullers. Désenchantée zegt u? Ik zou zeggen desenchantée of aangename kennismaking met Katrien Verbeeck also known as Kate Ryan: De muziek van Kate hult zich in vele gedaantes. Te ontdekken op haar pas uitgebrachte album Different. Neen, geen lukraak gekozen vlag om de lading te dekken, dat blijkt snel uit Kates relaas:
"De titel slaat op de variatie van de nummers , ik denk dat de meeste mensen wel verwachten dat het allemaal dancenummers zijn, maar het tegendeel is waar, er staat een ballad op, een popnummer, two step met R 'n B invloeden, country-trekjes..."

Wil je bewust vermijden dat je een etiket krijgt opgeplakt ? Je stem kan verschillende genres aan...
De meeste mensen “catalogeren mij in het dance-vakje” maar eigenlijk ben ik een popartiest. Ik schrijf mijn nummers ook zelf mee, speel gitaar, piano en ben fel bij alles betrokken.

Waar beleef je nu zelf het meest plezier aan, performen, het podiumbeest uithangen dus of de geboorte van je songs actief mee maken...
Beide, ’t is natuurlijk leuk als je weet dat je een nummer zelf mee geschreven hebt en de mensen daarop uit de bol gaan. Da’s fantastisch ! Ook het optreden is een kick
voor mij. Ik heb nog altijd zenuwen voor ik het podium op moet...

Aan die ontlading op dat podium gingen prille eerste noten en akkoorden vooraf, hoe kom je eraan ?
De nummers die ik schrijf hebben te maken met eigen emoties en gevoelens die ik heb doorgemaakt of ervaar op dat moment zelf...Het hangt echt af van dag tot dag, soms heb ik nul komma nul in spiratie, maar dan weer schrijf ik drie nummers op een dag...

Je hebt het album aan je mama opgedragen, was zij je grootste inspiratiebron ? Toch wel...Zij heeft me gesteund vanaf het prille begin... ik heb een heel muzikale familie, veel van mijn tantes bespelen een instrument, één ervan heeft conservatorium gedaan, vroeger kregen ze zelfs de bijnaam : de familie VonTrapp... ze waren thuis met zijn negenen.

Ben je zelf klassiek geschoold ?
Neen, absoluut niet, ik heb nooit muziekschool gevolgd. Ik begon er eens mee maar na drie weken was ik het al beu...maar ik speel piano en gitaar op het gehoor, dus ik speel alles
na van op de radio. Allé zo goed als... Ik zie niet in waarom ik twee uur per week notenleer moet gaan volgen.

Kate vergastte de kijkers van de Soundmixshow ooit op haar impressie van Meja’s All 'about the money' en nam ook de backing vocals bij de VTM-soapband voor haar rekening, maar de voorgrond wenkte snel. Management 2brains en Kate vonden elkaar en er volgden twee jaar van hard werken en zoeken naar de juiste muziekstijlen. Op Different staan dance-hits Scream for more, UR (MyLove) maar ook prachtige popballades als Head Down en Magical Love. De meeste nummers componeerde Kate samen met Andy Janssens en Phil Wilde. Voor Head Down kroop ze van a tot z zelf in de pen. Désenchantée, de eightieshit van Mylène Farmer en Laurent Boutonnat stak ze in een geslaagd nieuw kleedje en had er... zo mogelijk een nog grotere hit mee dan de originele uitvoerders. (Dubbel platinum voor de verkoop van meer dan 60.000 exemplaren). Op het album staan ook enkele bonustracks, versies van eerdere hitparadekrakers in de taal van Molière. De single werd immers op 2 juli bij onze zuiderburen released. Scream for more heet er Mon cœur résiste encore… De Franse markt ligt open voor deze Vlaamse
blonde schone.


The musical Chameleon in Kate Ryan

Something past ten, a seemingly cold night in June in Limburg.... But not for a 22 year old singing, writing little girl with a great amount of hitpotential and an irradiation to be jalous at. After her steaming performance in the "Grenslandhallen" in Hasselt, she admires her the Donna Award that she recently won.

A symbolic start for the long hitsummer of Kate Ryan. For months, still before being nominated, she was in several playlists around the world. Did you say Désenchantée? I would say Désenchantée or ...glad to meet Katrien Verbeeck aka Kate Ryan: Kate's music is variated, so is her new album "Different". The choice of the title isn't coincidental:

The title represents the variation of songs, I think that most people expect that there are only dance-tracks on that album but that's not true. It contains a ballad, a popsong, two songs with an R&B influence, a little country,....

Are you trying to avoid a label being put on yourself? Your voice can handle many different genres ....

Most people catologize me in the dance genre, but actually, I am a pop artist. I take part in writing most of my lyrics, I play the guitar and piano and I am really involved in everything surrounding my career.

What do you like the most? Performing on stage and freak out... or actively experience the birth of your songs....

Both, of course it is nice if you know that you took part in writing a song and that everyone just loves it. That's great!! Performing is also a kick for me. I'm still nervous before I have to go on stage...

Before standing on that stage, there were a lot of early first musical steps. Where do you get your inspiration?
The lyrics I write are my own emotions and feelings that I've experienced at a certain moment. It really depends from day to day, sometimes I don't get inspired... but at other times I write three songs in one day.

You've dedicated the album to your mum, was she your greatest source of inspiration?

She has supported me from the early beginning. My family is very musical, many of my aunts can play an instrument, one of them did academy, they used to have the nickname: "The family Von Trapp" because they were with nine in the family.

Have you been following music classes?

No, absolutely not, I never went to a music school. Once I tried it, but I got tired of it after three weeks. But I play the piano and guitar and I just follow my own feeling. I can almost play every song that I hear on the radio... I wouldn't know why I should follow music lessons two hours a week.

Kate once did an impression of Meja's "All about the money" and surprised the viewers of the "Soundmixshow", she also did some backing vocals for the "VTM-Soapband", but it was only a matter of time before she was discovered. Management 2Brains E.G. and Kate found each other and they worked really hard for two years to search the best music style. On her album "Different" you'll find some dance-hits like "Scream for more" and UR (my love), but also some great ballads such as "Head Down" and "Magical Love". Most of the numbers are composed by Kate, Phil Want and Andy Janssens. Kate wrote the lyrics for "Head Down" all by herself. Désenchantée is a remake from Mylène Farmer and Laurent Boutonnat... (Double Platina for more than 60,000 copies). On the album you'll also find versions of some early hit-songs in French (the language of Molière). The single "Mon coeur resiste encore" was released on the second of July, in France.
The French market is open for this Flemish beautiful blonde girl.

(translated by Angieke )